ikony obory VSČ

čtyřletý maturitní obor

kód oboru: 68-43-M/01

forma studia: prezenční

počet přijímaných uchazečů: 30

školné: 1.000 Kč / měsíc (pro žáky studující od školního roku 2023/2024)

 

PRAXE OD 2. ROČNÍKU

UČEBNÍ PLÁN

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. není pro studium tohoto oboru vyžadováno lékařské potvrzení. 

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

Žáci jsou systematicky připravováni na výkon veřejné správy. Žáci poznají a porozumějí struktuře a působnosti orgánů státní správy a samosprávy, základním podmínkám a způsobu uskutečňování občanských práv. Na obecné i konkrétní rovině se naučí aplikovat právní normy a správní řád při řešení pracovních činností ve veřejnosprávní oblasti.
Klademe důraz na jazykovou, formální i věcnou stránku zpracovávaných dokumentů, jednoduchých právních písemností a podkladů. Žáci se naučí tento typ dokumentace samostatně a věcně správně vytvářet i aplikovat. Naučí se zacházet se statistickými metodami a osvojí si dovednosti nutné k jejich správné interpretaci.
V rámci oboru prohloubí žáci své dovednosti v oblasti práce s informačními technologiemi, textovými i tabulkovými editory, portálem státní správy a dalšími. Budou připraveni samostatně, efektivně a srozumitelně komunikovat se svými klienty, a to jak elektronickou cestou, tak skrze osobní setkání.
Naším cílem je ve všech směrech připravit administrativního pracovníka, který rozumí právnímu kontextu daných úkonů, nadále se v dané oblasti sebevzdělává, je připraven nést odpovědnost za svěřenou agendu a účinně komunikuje se svými klienty.
V průběhu studia je rovněž kladen důraz na kvalitní výuku anglického jazyka se zařazením odborné angličtiny ve třetím ročníku. Již od druhého ročníku je pro žáky zařazena povinná odborná praxe.

Obor dále prohlubuje vědomosti a rozvíjí dovednosti především následujících předmětů základní školy:
Matematika, Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Výchova k občanství

VIDEO O OBORU VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

03 Veřejnosprávní činnost

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent oboru je odborně i kompetenčně připraven vykonávat administrativní práci v oblasti státní správy, samosprávy, justice, v kancelářích advokátů či notářů, v realitních kancelářích apod. Nabyté ekonomické a právní vzdělání absolventům otvírá dveře i na četná místa v občanském sektoru v úseku administrativy, poradenství atd.
Absolvent je schopen pracovat odpovědně, samostatně i v rámci týmu. Disponuje rozvinutými dovednostmi v oblasti informačních technologií, vytváří, rediguje a upravuje administrativní dokumenty, zpracovává a interpretuje statistické údaje a je schopen takto získané informace účinně sdělit jak ústně, tak písemně.
Absolvent je administrativní pracovník, který rozumí právnímu kontextu daných úkonů, nadále se v dané oblasti sebevzdělává, je připraven nést odpovědnost za svěřenou agendu a účinným způsobem s respektem komunikuje se svými klienty. Na základě nabytého vzdělání může absolvent pokračovat ve studiu na vysokých školách, především právních či ekonomických.

 

UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

(Zdroj: RVP daného oboru)

STATISTICKÉ ÚDAJE - NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ OBORU V ČR

     duben 2022 duben 2023

Kategorie vzdělání / Obor

 Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů  Míra nezaměstnanosti absolventů  Počet absolventů  Počet nezaměstnaných absolventů  Míra nezaměstnanosti absolventů  
 Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - M 33 811 1 480 4,4% 32 251 1 417 4,4%
Veřejnosprávní činnost 1 203 64 5,3% 1 140 53 4,6%

(zdroj: https://infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-1-02/Nezamestnanost-absolventu-podle-oboru-vzdelani?o=20438&so=68&kv=3)

VHODNÉ MOŽNOSTI NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

Vysokoškolské právní, ekonomické a sociálně-právně zaměřené programy

 

Chci se dozvědět více o podávání přihlášek ke studiu.