ikony obory O

tříletý učební obor

kód oboru: 53-41-H/01

forma studia: prezenční

počet přijímaných uchazečů: 15

školné: 500,- Kč / měsíc

 

PRAXE OD 1. ROČNÍKU

UČEBNÍ PLÁN

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. je pro studium tohoto oboru vyžadováno lékařské potvrzení. Pro obor jsou stanovena  zdravotní omezení - viz výpis dole na stránce.

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

Žáci oboru ošetřovatel jsou vedeni k tomu, aby byli schopni vykonávat pod dohledem a vedením vyššího zdravotnického personálu úkony ošetřovatelské péče v souladu s diagnózou určenou lékařem. V průběhu studia si osvojí základní vědomosti v oblasti anatomie a somatologie, na jejichž základech postaví dovednosti v oblasti ošetřovatelské péče - příkladně v oblastech hygienické péče o pacienta, polohování, prevence proleženin, úpravy lůžka, dále péči o prostředí pacienta, měření a zaznamenávání údajů o pacientovi, asistovat při převazech, podávání léčivých přípravků včetně aplikací injekcí a infuzí; a pracovat v rozsahu svých kompetencí se specifickou zdravotnickou dokumentací. 
Při přípravě absolventů klademe důraz na etické hodnoty a principy, které aplikují především v komunikaci přímo s pacienty, jejich rodinnými příslušníky i pracovními kolegy; a dále v celistvém uctivém a vlídném přístupu k pacientovi.
Chceme, aby naši absolventi byli kvalitně prakticky připraveni na situace, se kterými se budou během výkonu své profese setkávat, proto je nedílnou součástí jejich studia rovněž odborná praxe přímo ve zdravotnických zařízeních, s nimiž jako škola spolupracujeme. Praktické dovednosti získávají žáci již od prvního ročníku studia.

Obor dále prohlubuje vědomosti a rozvíjí dovednosti především následujících předmětů základní školy:
Český jazyk, Přírodopis, Praktické činnosti

VIDEO O OBORU OŠETŘOVATEL

ROZHOVOR S VYUČUJÍCÍM

08 Ošetřovatel

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent oboru je odborně a především dovednostně připraven na práci ve zdravotnických zařízeních pod vedením či dohledem vyššího zdravotnického personálu. Jedná s pacienty, jejich rodinou i svými kolegy s úctou, efektivně a jasně formuluje případné rady pacientům v oblastech své kompetence (úlevové polohy, pomoc s krmením, hygienická péče apod.). Pečuje o úpravu a podobu prostředí, v němž se pacienti nacházejí, provádí rehabilitační ošetřovatelské úkony a provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta. 
Absolvent je schopen pracovat samostatně i v týmu. Naším hlavním cílem je, aby absolvent oboru bral své budoucí povolání jako službu druhým lidem v celé její šíři a komplexitě, vnímal pacienta, jeho stav i potřeby a své chování, komunikaci a jednání přizpůsobil adekvátně pacientově stavu.

 

UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Absolventi se mohou dále vzdělávat na středních odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky. Mohou dále pokračovat v nástabvových i maturitních oborech se sociálním a zdravotnickým zaměřením. Ošetřovatel je dobrý start pro každého uchazeče, který míří do oblasti práce s lidmi, pečovatelství, sociálních služeb nebo do práce přímo ve zdravotnictví.

(Zdroj: RVP daného oboru)

STATISTICKÉ ÚDAJE - NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ OBORU V ČR

     duben 2022 duben 2023

Kategorie vzdělání / Obor

 Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů  Míra nezaměstnanosti absolventů  Počet absolventů  Počet nezaměstnaných absolventů  Míra nezaměstnanosti absolventů  
 Střední odborné vzdělání s výučním listem  19 881 1 235 6,2% 19 871 1 305 6,6%
 Ošetřovatel 424 23 5,4% 448 22 4,9%

(Zdroj: https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5341H01/Osetrovatel)

VHODNÉ MOŽNOSTI NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

 

VÝPIS ZDRAVOTNÍCH OMEZENÍ DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 211/2010 SB.

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

     a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

8. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud

     a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.

9. Přecitlivělost na

     a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

11. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.

21. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

 

Chci se dozvědět více o podávání přihlášek ke studiu.